តារាងសមាជិកចុះបញ្ជី ស.ស.ក

បញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជា

តូម៉ាស ហ្សាកវូកា

ល.រ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន តួនាទីក្នុងសមាគម ប្រភេទ អ្នកគ្រប់គ្រង
ក្រុមហ៊ុន អូវើស៊ី ខេមបូឌាន អ៊ិនវេសមេន ខបភើរេសិន
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ពុង ឃាវសែ
ក្រុមហ៊ុន ម៉ូហ៊ីបា អេនជីនារីង (ខេមបូឌា)
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ហាន់ ឃៀង
ក្រុមហ៊ុន លីឈួង
សំណង់ និង អាហរ័ណ នីហរ័ណ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លី ឈួង
ក្រុមហ៊ុន
ម៉ុងឫទ្ធី គ្រុប
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ម៉ុង ឫទ្ធី
ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង គ្រុប
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លាង ម៉េង
ក្រុមហ៊ុន ឃុន សៀ ឌីវេឡុបមេន គ្រុប
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ឃុន សៀ
ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា ខេមបូ ខនស្រ្តាក់សិន ខមភេនី
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ឆារស៍ វ៉ាន់
បូរីុ សែនសុខ ខូអិលធីឌី
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ឧកញ៉ា ជីម ឃាន
ឆាយណា ហ្គាង ទី ស្ទីល ខូអិលធីឌី
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ឧកញ៉ា ឡុច សារ៉េត
១០
ក្រុមហ៊ុន កូមិន ខ្មែរ ចំកាត់
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ម៉ៃឃែល
ហ្រ្វីមែន

១១
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីកា (ខេមបូឌា) លីមីធីត
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក ចាកូបូ ប៉េរេ ប៉ូលែណូ
១២ ក្រុមហ៊ុន សេង អ៊ិនទែរប្រៃស៍ សេអូ-អិលតេដេ សមាជិក
សេង ឆាយអ៊ួរ
១៣
ក្រុមហ៊ុន ខេមខូណា ត្រេត ដឹង (ខេមបូឌា)
ខូ អិលធីឌី
សមាជិក
វ៉ាហេង ដាវុធ
១៤
ក្រុមហ៊ុន រ៉ូប៊ើត ប៊ូស្ស ( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី
សមាជិក
សេក ប៊ុនជឿន
១៥ ក្រុមហ៊ុន នូរី អ៊ី អិន ស៊ី សមាជិក ចូ គ្វីយឿន
១៦
ក្រុមហ៊ុន ៧ អេហ្វ ធី ឌី ខូ អិលធីឌី
សមាជិក ខេន មេយហ្រ្វូដត៍
១៧
សាខាក្រុមហ៊ុន
ភី.ធី.អេស គ្រុប
សមាជិក
ស៊ុនថាវី អូរ៉ាដម្យ
១៨
ក្រុមហ៊ុន ហេង អេងគង់ ខនស្រ្តាក់សិន ខូ អិលធីឌី
សមាជិក
ហេង អេង គង់
១៩
ក្រុមហ៊ុន វេនឈ័រ (ខេមបូឌា)
សមាជិក
ចូ ពូសេង
២០
ក្រុមហ៊ុន ចូតាន់
( ខេមបូឌា ) អិលធីឌី
សមាជិក ថើស ចន្រ្ទា
២១ ក្រុមហ៊ុន ធី-រ៉ូ ខនស្រ្តាក់សិន សមាជិក ឈឹម ម៉ៅចារ៉ូ
២២ ក្រុមហ៊ុន ស៊ុន ហួរ គ្រុប ខូ អិលធីឌី សមាជិក លោក សេង សៀមឡាយ
២៣
ក្រុមហ៊ុន អិល ប៊ី អិល អន្តរជាតិ
សមាជិក ថៃរី លូសថៅ
២៤
ក្រុមហ៊ុន អាសូស៊ីអឹត អេសហ្វល ប្រដាក់ គ្រុប
សមាជិក ឈិន កេន
២៥
ក្រុមហ៊ុន ផ្លាស អេនធើប្រាយ
សមាជិក វឿង ប្រយុទ្ធ
២៦
ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង កម្ពុឡុនប៉ាក ភីអិលស៊ី
សមាជិក ចាន់ ឡេក វ៉ៃ
២៧
ក្រុមហ៊ុន អេច អេស ស៊ី ដេខរ សេនធ័រ
សមាជិក សុខ ហុង
២៨
ក្រុមហ៊ុន យូណាយធីត
មើឃ្យួរី គ្រុប
សមាជិក អាលហ្វេដ ខ អាលីវាហ្គា
២៩
ក្រុមហ៊ុន តាំង ចេង អ័ង ខនស្រ្តាក់សិន ខូ អិលធីឌី
មើឃ្យួរី គ្រុប
សមាជិក តាំង ចេង អ័ង
៣០
ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង កម្ពុជា និង វៀតណាម
សមាជិក កាវ ម៉ិញសិន
៣១
ក្រុមហ៊ុន ប៊ុណ្ណា រៀលធី
គ្រុប ខូ អ៊ិលធីឌី
សមាជិក ស៊ឹង ប៊ុណ្ណា
៣២
ក្រុមហ៊ុន ធី.អី.អ៊ឹម ត្រេឌីង ខូ អិលធីឌី
សមាជិក គ្រី សុខដា
៣៣
ក្រុមហ៊ុន ប៊ីធឹស
សមាជិក ជុង យ៉ុង ណាម
៣៤
ក្រុមហ៊ុន អ ធី ឌី
អ៊ិនធើប្រាយ ខូ អ៊ិលធីឌី
សមាជិក ណាម វណ្ឌី
៣៥
ក្រុមហ៊ុន អីុ ធី & អេស អេនជីនារីង
សមាជិក លោក ធី វ៉ាន់ធឿន
៣៦
ក្រុមហ៊ុន ម៉ាល់ទីកូ
អេសអ៊ិម ( ខេមបូឌា )
ខូ អ៊ិលធីឌី
សមាជិក ហាតូនូ ទីអូដូរា
៣៧
ក្រុមហ៊ុន អេដវ៉ាន់ ទិចនីខល សឹបប្លាយ ខូ អិលធីឌី
សមាជិក អានតូនី ស.ចាក្លាឌី
៣៨
ក្រុមហ៊ុន ប្រឹហ្វេសិនណល អេនជីនារីង ផ្លាស ខូ អិលធីឌី
សមាជិក ជុំ សមវាសនា
៣៩
ក្រុមហ៊ុន វីគី ត្រេដ
សមាជិក ប៊ុន ណារ៉ា
៤០
ក្រុមហ៊ុនថៃវ៉ាន់ ខាំហ្វា
ក្រាស្ស៉ីង អ៊ិនធើណេ
ស្យូណល
សមាជិក គុយ វ៉ាត
៤១
ក្រុមហ៊ុនស្ព័ត អេនជីនារីង
អេន រីគ្រីអេសិន អេស៊ា ( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី
សមាជិក ស៊ីម៉ូន ដូរុន រ៉ាពូពត
៤២
ក្រុមហ៊ុន ហេង អេស៊ា
សមាជិក អ័រ ពីសាធ
៤៣
សាខាក្រុមហ៊ុន ស៊ីណូ
ហាយដ្រូ ខបភើរេសិន
លីមីធីត
សមាជិក គឹម សុវណ្ណ
៤៤
ក្រុមហ៊ុន អ៊ីណូវ៉ា
( ខេមបូឌា ) ភីធីអ៊ី អិលធីឌី
សមាជិក យោវ ហ្រេ្វនសីស
៤៥
ការិយាល័យតំណាង
ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុន ស៊ី.មេលឆឺស៍ ជីអិមប៊ីអេច ខូ.ខេជី ( ខេមបូឌា )
សមាជិក ឈួន សំណាង
៤៦
្រហ្គីន ឡេក
សមាជិក កែវ ដាលីស
៤៧
ក្រុមហ៊ុន ហ្សាបៀល ស្ទីល ប៊ីលឌីង វៀតណាម
សមាជិក លោក តេង សុវត្តិ
៤៨
ក្រុមហ៊ុន វីអខេ ខបភើរេសិន
សមាជិក លោក យឹម កែវកល្យាណ
៤៩
ក្រុមហ៊ុន វ៉ាន់ សុភី គ្រុប ខូ អិលធីឌី
សមាជិក វ៉ាន់ សាភី
៥០
ក្រុមហ៊ុន ខេមខូ ផាល ផ្លាស អេនធើប្រាយ
សមាជិក គីម គីវុន
៥១

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ខេមីខល សឹបផ្លាយ

សមាជិក សោម សម្បត្តិ
៥២

ក្រុមហ៊ុន សល ថេស្ទីង លេបររេថឹរី ខូ អិលធីឌី

សមាជិក ហ៊ុន សុច្ជរា
៥៣

ក្រុមហ៊ុន ប៊ី សាយអិនធីហ្វីក អ៊ិនស្រ្ទូម៉ិន

សមាជិក ជំុ សាបូរិទ្ធិ
៥៤

ក្រុមហ៊ុន ធីនីម៉ិច ខូ អិលធីឌី

សមាជិក ឆៅ យឺ ហ្វាង
៤៥

ក្រុមហ៊ុន ម៉េង ឡេង អ៊ីវ ខូ អិលធីឌី

សមាជិក ម៉េង រស្មី
៥៦

ក្រុមហ៊ុន សំណង់ សូម៉ា ឌីវេឡុបមិន ខូ អិលធីឌី

សមាជិក ជា ច័ន្ទតារា
៥៧

ក្រុមហ៊ុន វ៉ើធស៍ (ខេមបូឌា ) លីមីធីត

សមាជិក ទេព ទីណូ
៥៨ ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនហ្វីនីធី ជេនណេរល អិនសូរិន សមាជិក ឆាយ រតនា
៥៩
ក្រុមហ៊ុន ប៊ីសូ អ៊ិនធើណេសិនណល អេនជីនារីង
សមាជិក តានាកា តូសៃគី
៦០ ក្រុមហ៊ុន ជេ សីុ អិម នីផុន ប្រាយវេត ខូ អិលធីឌី សមាជិក លោក ជីហ្វើ លីម
៦១ ក្រុមហ៊ុន ប្រភើធី មេនេជមេន គ្រុប ( ភី អិម គ្រុប ) សមាជិក តឹក សុវណ្ណថេត
៦២

ក្រុមហ៊ុន ភីស៊ីជីអីសីុ ខូអបភើរេសិន ខូ អិលធីឌី

សមាជិក ពេជ្រ ឧត្តម
៦៣
ក្រុមហ៊ុន លីលីកូ ស្ទីល ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ស៊ុន សុប៊ិន
៦៤

ក្រុមហ៊ុន ឌីណាម៉ិច សាយអិនធីហ្វីក ខូ អិលធីឌី

សមាជិក លោក គីមសុន ថម
៦៥

ក្រុមហ៊ុន កាង វ៉ា អ៊ី ស៊ី ( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី

សមាជិក លោក គីម ហ៊ីហ្សូ
៦៦

ក្រុមហ៊ុន អេស៊ា ខនគ្រិត ខមភេនី

សមាជិក ចេង ហ្សាន់ ចាង
៦៧
ក្រុមហ៊ុន អ៊ី.អេម សំណង់ អាហរ័ណ នីហរ័ណ
សមាជិក អ៊ាវ ម៉េង
៦៨
ក្រុមហ៊ុន ភី. ខេ ឡៃថ៍ ប្លុក
សមាជិក ខូវ យូហេង
៦៩
ក្រុមហ៊ុន អាឡិចថូរៀ ប៊ីលម៉ាត( ខេមបូឌា )
សមាជិក ញែម សុទ្ធា
៧០
ក្រុមហ៊ុន ញូ ខនសូលីដេធីត មែកស៍ វើលដ៏ ( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក កូបាយ៉ាស៊ី តូកូ
៧១
ក្រុមហ៊ុន អាតាដ ស្ទីល ស្រ្តាក់ឈ័រ ខបភើរេសិន
សមាជិក លោក ងូយេន ខ្វាង ឡុង
៧២
ក្រុមហ៊ុន ដូនពេញ ខនស្ត្រាក់សិន
សមាជិក លោក ជួន វិចិត្រសីលា
៧៣
សាខាក្រុមហ៊ុន ស្នៃឌ័រ អេឡិកទ្រីក អូវើស៊ី អេស៊ា ភីធីអ៊ី អិលធីឌី
សមាជិក លោក អាង គុន សាន
៧៤
ក្រុមហ៊ុន យុន ស៊ាង គ្លូប៊ល ខនស្រ្តាក់សិន
សមាជិក លោក ឈិន ឃុន
៧៥
ក្រុមហ៊ុន វ៉ូលីម ខមភេនី លីមីធីត
សមាជិក ស្រី មាស លីនា
៧៦
ក្រុមហ៊ុន ហ៊្វូស៊ីន ស្ទីល ប៊ីលឌីង
សមាជិក លោក កាំង សេន
៧៧
ក្រុមហ៊ុន យ៉ុង សីុង គ្លូប៊ល ត្រេឌីង ខេមភេនី លីមីធីត
សមាជិក លោក នី សុជាតិ
៧៨
ក្រុមហ៊ុន ជីង ឡុង ម៉ា គ្លូប៊ល
សមាជិក លោក វ៉ាង ហ្សៅ ម៉ីង
៧៩
ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្វង់ស៊េ ដឺ កុំមែរស៍
សមាជិក លោកស្រី សាធ សាហ៊ីដា
៨០
ក្រុមហ៊ុន ហ័រ ឈួនស៊ីន អ៊ិនធ័រណេសិនណល ខនស្រ្តាក់សិន
សមាជិក លោក ហ័ង ហ្សាងជី
៨១
ក្រុមហ៊ុន ចំរើន វណ្ណលី
សមាជិក លោកស្រី សៅ វណ្ណលី
៨២
ក្រុមហ៊ុន វី-ស្រ្តេន ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក វ៉ាន់ មូហាំម៉ាត់ សូហៃមី
៨៣
ក្រុមហ៊ុន មីកស្រ្តា អេឡិកទ្រីក
សមាជិក លោក ជៀក ច័ន្ទ សម្ផស្ស
៨៤
ក្រុមហ៊ុន សីុខេសីុឌី ថាមើ វូដ អាឆីតិច និង ដេក័រ ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ែស គូង យុល
៨៥
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីថប ឡូជីស្ទីក ( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ចាន់ សីហា
៨៦
ហាន់វីកូ ( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ហូយ៉ាញ់ ត្រាង ត្រាក់
៨៧
ក្រុមហ៊ុន ហត ឌីប ហ្គាលវ៉ានី ហ្វេកធើរី (អេចឌីជី)
សមាជិក លោក ឡេង ចាន់ធឿន
៨៨
ក្រុមហ៊ុន រៀលអ៊ីស្ទេត.ខម.ខេអេច
សមាជិក លោក អូរ សូលីវ៉ាន់ ថូម៉ាស់ ហ្រេ្វនស៊ីស
៨៩
ក្រុមហ៊ុន ខេអិនអិន ខេមបូឌា ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ជាម ឃុនណាត
៩០
ក្រុមហ៊ុន អ៊ី ឆែ គ្រុប ខូ អិលធីឌី
សមាជិក ឧកញ៉ា តែ អ៊ីឆែ
៩១
ក្រុមហ៊ុន យូអិនខេ ខេមបូឌា ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក គីម ខ្យុង ហ៊ូន
៩២
ការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន ឡឺ្រហ្គង់ ខេមបូឌា( អេស ) ភីធីអ៊ី អិលធីឌី
សមាជិក លោក វ៉ាន់ទ្រៀឡេ ដឺ ភៀរីហ្វូ
៩៣
ក្រុមហ៊ុន ចៅទីង អ៊ិនធើណេសិនណល រៀល អ៊ីស្ទេត ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោកស្រី ដន បូរ៉ាពេជ្រ
៩៤
ក្រុមហ៊ុន អេមើរ៉ិល ផ្លាស ប្រផឹធី សឺវីស មេនេចម៉ិន ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោកស្រី ជា សុផល្លា
៩៥
ក្រុមហ៊ុន អ៊ីកូអេ អ៊ី ស៊ី ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក លី សុខសាន្ត
៩៦
ក្រុមហ៊ុន យូស៊ី ឌីហ្សាញ ប៊ិល ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ឈុន ហេងឡេងត
៩៧
ក្រុមហ៊ុន អិមភីអិម មេគង្គ ប្រផឹធី មេនេចម៉ិន ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ថាច ចាន់នី
៩៨
ក្រុមហ៊ុន អូតូមេសិន អ៊ែតវ៉ានស៍ ថេកណឡជី ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ស៊ុន ចំណាប់
៩៩
ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន ហូម
សមាជិក លោក ព្រំ វិចិត្រ
១០០
ក្រុមហ៊ុន រិកឃើមេន ( ខេមបូឌា )
សមាជិក លោក បេលី ដេលី ហ្រ្គេវ
១០១
ក្រុមហ៊ុន ហ៊ួ អាន អេឡិកទ្រិក (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី
សមាជិក លោក ប្រាក់ ច័ន្ទ រតនាវ
១០២
ក្រុមហ៊ុន ស៊ី ស៊ី ដាប់បែលយូ ( ខនស្រ្តាក់សិន ខេមីខល វើលដ័ )
សមាជិក លោក លឹម អ៊ុយហួរ
១០៣
ក្រុមហ៊ុន អ៊ិនធើណេសិនណល ខនស្រ្តាក់សិន សឺលូសិន ក្រេន ( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ស៊ីជឺគី សាវ៉ាដា
១០៤
ក្រុមហ៊ុន ថប តៃ ស្កាហ្វហ្វូលឌីង អ៊ិនធើណេសិនណល ឯ.ក
សមាជិក លោក ឡាម ទិត ប៉ាវ
១០៥
ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល ខេមស្តារ
សមាជិក លោក យឹម រ៉ាដា
១០៦
ក្រុមហ៊ុន សុខគាហ្គាឌិន
សមាជិក លោក ឡាវ ណាំគាង
១០៧
ក្រុមហ៊ុន អេមផាយ ភូល ( ខេមបូឌា )
សមាជិក លោក នី ឃន
១០៨
ក្រុមហ៊ុន អេស.ជី ខមផ្លេកស៍ ឯ.ក
សមាជិក លោក ស្រ៊ាន សុខនីម
១០៩
ក្រុមហ៊ុន សាន់នី ផាកស៍ ដរ វីនដូ ឯ.ក
សមាជិក លោក ផាក បីយ៉ុងស៊ូ
១១០
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអេច ស្ទីល វ៉ាយ អ៊ិនដាសស្រ្ទី ( ខេមបូឌា )
សមាជិក លោក ថៃ ហាងម៉េង
១១១
ក្រុមហ៊ុន ឃីស្កូ ( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក តាកៃ ហាយាស៊ី
១១២
ក្រុមហ៊ុន សូម៉ា ពាណិជ្ជ
សមាជិក លោក គុជ សុខពៅ
១១៣
ក្រុមហ៊ុន គ្រុប 4 អេនជីនារីង
សមាជិក លោក ស៊ឹន សុជាតិ
១១៤
ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ព្រីខាស ផ្លេន
សមាជិក លោក ជឹង ធានសេង
១១៥
ក្រុមហ៊ុន មីនេបៀ ( ខេមបូឌា )
សមាជិក លោក តេត្ស៊ុ ស៊ីអូហ្សាគី
១១៦
ក្រុមហ៊ុន សាតូ កូហ្ស៊ីយ៉ូ ( ខេមបូឌា )
សមាជិក លោក តាកាហ៊ីរ៉ូ ម៉ារ៉ូយាម៉ា
១១៧
ក្រុមហ៊ុន ឌីភីសីុអេចធី ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ប្លូសសីុ ឌីនីស្ស
១១៨
ក្រុមហ៊ុន សីុន ថាយ ហាុំង(ខេមបូឌា)លីមីតធីត
សមាជិក លោក ប្លូសសីុ ឌីនីស្ស
១១៩
ក្រុមហ៊ុន វី ដាប់បាយូ ហ្កា ខូអិលធីឌី
សមាជិក លោក ប្លូសសីុ ឌីនីស្ស
១២០
ក្រុមហ៊ុន យូ ភី ជី ផាយផ៍ ឯ.ក
សមាជិក លោក ឈុន ចេតនា
១២១
ក្រុមហ៊ុន ប៊ីលស៊ីធី អ៊ិនវេសមេន
សមាជិក លោក ស៊ឺជេ ស្តេប៉ានូវ
១២២
ក្រុមហ៊ុន យេផេននែល ហូម ( ខេមបូឌា ) ឯ.ក
សមាជិក លោក ណាកាមូរ៉ា ទូបាសា
១២៣
ក្រុមហ៊ុន ឃី ហ៊ួត ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក លី ថេង ហ៊ួត
១២៤
សាខាក្រុមហ៊ុន ហានដុង អេនជីនារីង ខនស្រ្តាក់សិន យ៉ញ ស្តុក ខមភេនី
សមាជិក លោក ផុន រតនៈ
១២៥
ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ព្រីខាស ខនស្រ្តាក់សិន ខូ អិលធីឌី
សមាជិក កញ្ញា លឹម ចរិយា
១២៦
ក្រុមហ៊ុន រែភីដ ហ្រេ្វត ឡូជីស្ទីក ( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក អ៊ុង កេតូនា
១២៧
ក្រុមហ៊ុន យូនីវើសល ស្ទីល ប៊ីលឌីង ឯ.ក
សមាជិក លោក ផាម ហ័ងធី
១២៨
ក្រុមហ៊ុន អិម.ប៊ី.អេ អ៊ិនជីនារីង & ខនស្រ្តាក់ សិន ( ខេមបូឌា )
សមាជិក លោក រ៉ាត់ឆាគីត វ៉ាសូណាន
១២៩
ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ប្លាស្ទិច ប្រូដាក់ ខូ អិលធីឌី
សមាជិក កញ្ញា ជេត សុមេត្តា
១៣០
ក្រុមហ៊ុន ស្តារ 5 ឌីវេឡុបភើ ភីវីធី អិលធីឌី
សមាជិក លោក ជូរូកាន់ទី គីរ៉ាន់ គូម៉ា រីឌី
១៣១
ក្រុមហ៊ុន សំណង់ ទេពនិម្មិត អ៊ិនវេសម៉ិន
សមាជិក លោក នេត្រ ចំណាប់
១៣២
ក្រុមហ៊ុន ធីភីប៊ី-ធីវី ឌីវេឡុបមេន
សមាជិក លោកស្រី គឹម សុភិន
១៣៣
ក្រុមហ៊ុន វ៉ាស៊ីន ខេមបូ គ្រុប
សមាជិក លោក ម៉ូន ហ្យង់ ក្យូ
១៣៤
ក្រុមហ៊ុន ធី & ប៊ី អីមផត អីចផត ខនស្រ្តាក់សិន ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោកឧញ៉ា ហេង វុទ្ធី
១៣៥
សាខាក្រុមហ៊ុន ហ៊ឹរីម អាឃីធេក & ផ្លេននើរ ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ហាន ជុងយុគ
១៣៦
ក្រុមហ៊ុន លែន អេន ហៅស៍ ( ខេមបូឌា ) ខនស្ត្រាក់សិន ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោកស្រី សែ លីលី
១៣៧
ក្រុមហ៊ុន ្រហ្គីត អេស៊ា ខេមបូឌា ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ទូម៉ូហីរ៉ូ យ៉ាគូសីុ
១៣៨
ក្រុមហ៊ុន ឆាយណា សីុណូម៉ាច សីុអើស ម៉ាចិណារី ខេមបូឌា ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក វ៉ាង ជូរុង
១៣៩
ក្រុមហ៊ុន អេវើ អេស៊ា
សមាជិក លោក អត្រៀន អ័រ
១៤០
ក្រុមហ៊ុន ផ្សារ និងផ្ទះល្វែងពញាពាន់
សមាជិក លោក អ៊ីម លីហ៊ួរ
១៤១
ក្រុមហ៊ុន អ៊ាម៉្លូ អ៊ីមផត អិចផត ឯ.ក
សមាជិក លោក ឡូ ឫទ្ធី
១៤២
ក្រុមហ៊ុន តាសាគី ខេមបូឌា ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ជិន សាមឺឌី
១៤៣
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអឹមអ៊ីឌី ខនស្រ្តាក់សិន ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោក ឡូ ឫទ្ធី
១៤៤
ក្រុមហ៊ុន វី.ប៊ី.អិន.ឌី ប៊ីល អេន ឌីវេឡុបម៉ិន ឯ.ក
សមាជិក លោក សុខ ផេងបូណា
១៤៥
ក្រុមហ៊ុន ឌីហ្វា ( ខេមបូឌា ) ប៊ីហ្សនេស មេនេចម៉ិន ឯ.ក
សមាជិក លោក លីន ហ្សៅជី
១៤៦
ក្រុមហ៊ុន ឃីងមែន ស៊ី.អិម.ធី.អាយ. (ខេមបូឌា) ឯ.ក
សមាជិក លោក នន់ធ័រវ៉ារី ជេតេភីយ៉ាវ៉ាត់
១៤៧
ក្រុមហ៊ុន ឡាក់សុធី ខូ អិលធីឌី
សមាជិក លោកស្រី ម៉ាត់ សុធី
១៤៨
ក្រុមហ៊ុន ខាយ ហ្វីប្រូ ឯ.ក
សមាជិក លោក ហ៊ូ លីង ជុង វ៉ាន
១៤៨
ក្រុមហ៊ុន ឆាយណា ខនស្រ្តាក់សិន ហ័្វត អេនជីនារីង ឌីវីសិន ( ខេមបូឌា ) ខប.អិលធីឌី
សមាជិក លោក ហ៊ូ លីង ជុង វ៉ាន
១៤៨
ក្រុមហ៊ុន អ៊ីស្ត អូសិន ម៉ាញនីង ខបភើរេសិន ( ខេមបូឌា ) ឯ.ក
សមាជិក លោក ហ៊ូ លីង ជុង វ៉ាន
១៤៨
ឌូ យ៉ុង ជេនើរេសិន ឯ.ក
សមាជិក លោក ហ៊ូ លីង ជុង វ៉ាន
១៤៨
ក្រុមហ៊ុន មីនយាន ស៊ីន អេឡិក ទ្រីខល ម៉ាស៊ីនើរី ( ខេមបូឌា )
សមាជិក លោក ហ៊ូ លីង ជុង វ៉ាន

Download CCA Registration Members List

 • bitwise.jpg
 • china1.jpg
 • chipmong.jpg
 • diemay.jpg
 • eom.jpg
 • epo-01.jpg
 • intermat asean web.jpg
 • kie.jpg
 • l-001.jpg
 • l-002.jpg
 • l-003.jpg
 • l-004.jpg
 • l-005.jpg
 • l-006.jpg
 • l-007.jpg
 • l-009.jpg
 • l-012.jpg
 • l-013.jpg
 • l-014.jpg
 • l-015.jpg
 • l-016.jpg
 • l-018.jpg
 • l-019.jpg
 • l-023.jpg
 • l-024.jpg
 • l-025.jpg
 • l-026.jpg
 • l-027.jpg
 • l-028.jpg
 • l-029.jpg
 • l-030.jpg
 • l-031.jpg
 • l-032.jpg
 • l-033.jpg
 • l-034.jpg
 • l-035.jpg
 • l-036.jpg
 • l-037.jpg
 • l-038.jpg
 • l-039.jpg
 • l-040.jpg
 • l-041.jpg
 • l-047.jpg
 • l-048.jpg
 • l-049.jpg
 • l-051.jpg
 • l-053.jpg
 • l-054.jpg
 • l-055.jpg
 • l-056.jpg
 • l-058.jpg
 • l-061.jpg
 • l-062.jpg
 • l-063.jpg
 • l-065.jpg
 • l-066.jpg
 • l-067.jpg
 • l-068.jpg
 • l-069.jpg
 • l-074.jpg
 • l-076.jpg
 • l-080.jpg
 • l-081.jpg
 • l-082.jpg
 • l-083.jpg
 • l-084.jpg
 • l-085.jpg
 • l-086.jpg
 • l-087.jpg
 • l-088.jpg
 • l-089.jpg
 • l-090.jpg
 • l-092.jpg
 • l-093.jpg
 • l-094.jpg
 • l-095.jpg
 • l-096.jpg
 • l-098.jpg
 • l-099.jpg
 • l-100.jpg
 • l-101.jpg
 • l-102.jpg
 • l-103.jpg
 • l-104.jpg
 • l-105.jpg
 • l-106.jpg
 • l-107.jpg
 • l-108.jpg
 • l-109.jpg
 • l-110.jpg
 • l-111.jpg
 • l-112.jpg
 • l-113.jpg
 • l-114.jpg
 • l-115.jpg
 • l-116.jpg
 • l-117.jpg
 • l-118.jpg
 • l-119.jpg
 • l-120.jpg
 • l-121.jpg
 • l-122.jpg
 • l-123.jpg
 • l-124.jpg
 • l-125.jpg
 • l-126.jpg
 • l-128.jpg
 • l-129.jpg
 • l-130.jpg
 • l-132.jpg
 • l-133.jpg
 • l-135.jpg
 • l-136.jpg
 • l-137.jpg
 • l-138.jpg
 • l-139.jpg
 • l-140.jpg
 • l-141.jpg
 • l-143.jpg
 • l-144.jpg
 • l-145.jpg
 • l-146.jpg
 • l-147.jpg
 • l-148.jpg
 • l-149.jpg
 • l-150.jpg
 • l-151.jpg
 • l-152.jpg
 • l-153.jpg
 • l-154.jpg
 • l-155.jpg
 • l-156.jpg
 • l-157.jpg
 • l-158.jpg
 • l-159.jpg
 • l-160.jpg
 • l-161.jpg
 • l-162.jpg
 • l-163.jpg
 • l-164.jpg
 • l-165.jpg
 • l-166.jpg
 • l-168.jpg
 • l-169.jpg
 • l-170.jpg
 • l-171.jpg
 • l-172.jpg
 • l-173.jpg
 • l-174.jpg
 • l-175.jpg
Designed By