ការឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុន

តារាងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសមាជិកសមាគមជួយឧបត្ថម្ភរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី១ របស់សមាគមនៅ សណ្ឋាគារតារាអ៊ែរផត ថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២

ល.រ  ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទ
ចំនួនទឹកប្រាក់(ដុល្លា) 
អូវើស៊ី ខេមបូឌាន អ៊ិនវេសមេន ខបភើរេសិន អ្នកឧកញ៉ា       ពុង   ឃាវសែ ០៧-តុលា-២០១១ $៣0,000
លី ឈួង សំណង់ និង អាហរ័ណ នីហរ័ណ លោកឧកញ៉ា   លី    ឈួង ២០-តុលា-២០១២ $១,000
ម៉ូហ៊ីបា អេនជីនារីង (ខេមបូឌា) លោកឧកញ៉ា   ហាន់  ឃាង ២៣-តុលា-២០១២ $១,000
ម៉ុង ឫទ្ធី គ្រុប អ្នកឧកញ៉ា       ម៉ុង    ឫទ្ធី ២២-តុលា-២០១២ $១,000
សេង អ៊ិនទែរប្រៃស៍ សេអូ-អិលតេដេ លោកឧកញ៉ា  សេង  ឆាយអ៊ួរ ២៣-តុលា-២០១២ $១,000
ឃុន សៀ គ្រុប ឌីវេឡុបមេន អ្នកឧកញ៉ា      ឃុន   សៀ ២៦-តុលា-២០១២ $១,000
ជេ អាយ ធី អ៊ិនជីនារីង ខូ អិលធីឌី លោក     ស៊ុន    សុខឃាង ១០-តុលា-២០១២ $១,000
កូមិន ខ្មែរ ចំកាត់ លោក     អាសហ្សេន ដឺនីស ២៤-តុលា-២០១២ $១,000
ហេង អេងគង់ សំណង់ ខូ អិលធីឌី លោក     ហេង  អេង គង់  ១២-វិច្ឆិកា-២០១២ $១,000

តារាងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសមាជិកសមាគមជួយឧបត្ថម្ភរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី២ របស់សមាគមនៅ សណ្ឋាគារតារាអ៊ែរផត ថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣

ល.រ  ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទ
ចំនួនទឹកប្រាក់(ដុល្លា) 
ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនវ៉ូតិច ខូ អ៊ិលធីឌី លោក ហ្វីន វីហ្គោ ហ្គាន់ដឺសេន ១៩-តុលា-២០១៣ $១,000
ក្រុមហ៊ុន ខេមខូណា គ្រុប លោក វ៉ា  ហេងដាវុធ ២២-តុលា-២០១៣ $១,000
ក្រុមហ៊ុន ផែប ស្ទីល ប៊ីលឌីង លោក ផាម ហ័ងធី ២២-តុលា-២០១៣ $១,000
ក្រុមហ៊ុន អេនជីនារីង ទិចនីខល ស័រវីស ខូ អិលធីឌី លោក ធី  វ៉ាន់ធឿន ២២-តុលា-២០១៣ $១,000
ក្រុមហ៊ុន 3 អ៊ីខូ ស៊ីធី ខនស្រ្តាក់សិន លោក ស្រី  ចាន់ថន ២២-តុលា-២០១៣ $១,000
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីកា (ខេមបូឌា) លីមីធីត លោក ស៊ិន  ឌីណា ២៦-តុលា-២០១៣ $១,000
ជេ អាយ ធី អ៊ិនជីនារីង ខូ អិលធីឌី លោក ស៊ុន សុខឃាង ២៦-តុលា-២០១៣ $១,000
ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង គ្រុប លោកឧកញ៉ា លាង ម៉េង ២៨-តុលា-២០១៣ $១,000
ក្រុមហ៊ុន តាំង ចេងអ័ង ខនស្រ្តាក់សិន ខូ អិលធីឌី លោក តាំង ចេងអ័ង ០១-វិច្ឆិកា-២០១៣ $១,000
១០ ក្រុមហ៊ុន កូមិន ខ្មែរ ចំកាត់ លោក អាសហ្សេន ដឺនីស ០៨-វិច្ឆិកា-២០១៣ $១,000
១១ ក្រុមហ៊ុន រ៉ូប៊ើត ប៊ូស្ស ( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី លោក សេក  ប៊ុនជឿន ១៣-វិច្ឆិកា-២០១៣ $១,000

តារាងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសមាជិកសមាគមជួយឧបត្ថម្ភរៀបចំធុរកិច្ចរបស់សមាគមនៅភោជនីយដ្ឋានហ្វក់  វាញ ប៊ីសត្រូ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥

ល.រ  ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន
កាលបរិច្ឆេទ
ចំនួនទឹកប្រាក់(ដុល្លា) 
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីកា (ខេមបូឌា) លីមីធីត លោក អេនតូនីដេនញេលី  ២៥-កុម្ភៈ-២០១៥ $២,៣៤០
 • l-001.jpg
 • l-002.jpg
 • l-003.jpg
 • l-004.jpg
 • l-005.jpg
 • l-006.jpg
 • l-007.jpg
 • l-009.jpg
 • l-012.jpg
 • l-013.jpg
 • l-014.jpg
 • l-015.jpg
 • l-016.jpg
 • l-018.jpg
 • l-019.jpg
 • l-021.jpg
 • l-023.jpg
 • l-024.jpg
 • l-025.jpg
 • l-026.jpg
 • l-027.jpg
 • l-028.jpg
 • l-029.jpg
 • l-030.jpg
 • l-031.jpg
 • l-032.jpg
 • l-033.jpg
 • l-034.jpg
 • l-035.jpg
 • l-036.jpg
 • l-037.jpg
 • l-038.jpg
 • l-039.jpg
 • l-040.jpg
 • l-041.jpg
 • l-047.jpg
 • l-048.jpg
 • l-049.jpg
 • l-051.jpg
 • l-053.jpg
 • l-054.jpg
 • l-055.jpg
 • l-056.jpg
 • l-058.jpg
 • l-061.jpg
 • l-062.jpg
 • l-063.jpg
 • l-065.jpg
 • l-066.jpg
 • l-067.jpg
 • l-068.jpg
 • l-069.jpg
 • l-070.jpg
 • l-074.jpg
 • l-076.jpg
 • l-080.jpg
 • l-081.jpg
 • l-082.jpg
 • l-083.jpg
 • l-084.jpg
 • l-085.jpg
 • l-086.jpg
 • l-087.jpg
 • l-088.jpg
 • l-089.jpg
 • l-090.jpg
 • l-092.jpg
 • l-093.jpg
 • l-094.jpg
 • l-095.jpg
 • l-096.jpg
 • l-098.jpg
 • l-099.jpg
 • l-100.jpg
 • l-101.jpg
 • l-102.jpg
 • l-103.jpg
 • l-104.jpg
 • l-105.jpg
 • l-106.jpg
 • l-107.jpg
 • l-108.jpg
 • l-109.jpg
 • l-110.jpg
 • l-111.jpg
 • l-112.jpg
 • l-113.jpg
 • l-114.jpg
 • l-115.jpg
 • l-116.jpg
 • l-117.jpg
 • l-118.jpg
 • l-119.jpg
 • l-120.jpg
 • l-121.jpg
 • l-122.jpg
 • l-123.jpg
 • l-124.jpg
 • l-125.jpg
 • l-126.jpg
 • l-128.jpg
 • l-129.jpg
 • l-130.jpg
 • l-132.jpg
 • l-133.jpg
 • l-135.jpg
 • l-136.jpg
 • l-137.jpg
 • l-138.jpg
 • l-139.jpg
 • l-140.jpg
 • l-141.jpg
 • l-143.jpg
 • l-144.jpg
 • l-145.jpg
 • l-146.jpg
 • l-147.jpg
 • l-148.jpg
 • l-149.jpg
 • l-150.jpg
 • l-151.jpg
 • l-152.jpg
 • l-153.jpg
 • l-154.jpg
 • l-155.jpg
 • l-156.jpg
 • l-157.jpg
 • l-158.jpg
 • l-159.jpg
 • l-160.jpg
 • l-161.jpg
 • l-162.jpg
 • l-163.jpg
 • l-164.jpg
 • l-165.jpg
 • l-166.jpg
 • l-168.jpg
 • l-169.jpg
 • l-170.jpg
 • l-171.jpg
 • l-172.jpg
 • l-173.jpg
 • l-174.jpg
 • l-175.jpg
 • l-176.jpg
 • l-177.jpg
 • l-178.jpg
 • l-179.jpg
 • l-180.jpg
 • l-181.jpg
Designed By